Delegat: Thomas Larsson

Använd den kollektiva intelligensen

Jag vill utveckla demokratin genom att stärka direktdemokratiska verktyg och placera demokratifrågan på den politiska dagordningen.

Delegander: 7

Lagda röster

Omröstning asc Röst datum
<undef>
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? Nej 2015-10-04 23.20
00/H: Ska vi ha moderatorer? Ja 2014-11-27 02.29
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare Ja 2014-11-28 20.59
00/I-2: Val av tre mötesledare
2Bo Wennström
1Yvonne A-Pettersson
2014-11-28 21.02
10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna? Ja 2014-11-06 20.40
11-1: Ansvarsfrihet för interimstyrelsen Ja 2014-10-24 18.39
11-2: Ansvarsfrihet för ordinarie styrelse Ja 2014-10-24 18.41
13/A-1: Styrelse? Ja 2014-10-24 16.28
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? 20 2014-10-24 16.31
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse Ja 2014-10-24 16.36
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper Nej 2014-10-24 16.38
13/B-1: Partiledare Nej 2014-10-24 16.43
13/B-2: Antal partiledare 0 2014-10-24 16.46
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare Nej 2014-10-24 16.48
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas? Avstår 2014-10-24 17.03
13/B-6: Partisekreterare Nej 2014-10-24 16.56
13/B-7: Antal partisekreterare 0 2014-10-24 16.59
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare?
1Medlemmarna
2014-10-24 17.09
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: Nej 2014-11-30 19.43
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? 0 2014-11-30 19.46
13/D: Sekretess Nej 2014-10-24 18.43
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av?
2Av gruppen själv
1Årsmötet (och vid behov GOV)
2014-11-30 19.54
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? Nej 2014-11-30 19.58
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? Ja 2014-11-30 20.00
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? Nej 2014-11-30 20.02
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? Nej 2014-11-30 20.03
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? Nej 2014-11-30 20.04
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna Nej 2014-10-24 18.49
13/G: Valberedning Nej 2014-10-24 18.51
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? Ja 2014-11-30 19.48
14/A: Sakneutralitet
1Inget av dessa
2014-10-24 17.24
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? Nej 2014-10-24 17.30
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 3 2014-10-24 17.31
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen?
1Flytande demokrati
2014-10-24 17.34
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting Ja 2014-10-24 17.38
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 50 2014-10-24 17.39
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor Nej 2014-10-24 17.57
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad Ja 2014-10-24 18.06
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 2 2014-10-24 18.04
14/C-4: Styrelsemakt Nej 2014-10-24 18.08
14/C-5: Arbetsgruppsmakt Ja 2014-10-24 18.09
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? 10 2014-11-30 20.07
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? 2 2014-11-30 20.09
14/E-1: Arbetsro
12
2014-10-24 18.16
14/E-2: Realism i omröstningarna Ja 2014-10-24 18.18
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? Ja 2014-10-24 18.20
14/F-1: Ändring av medlemsavgift Ja 2014-10-24 18.21
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 100 2014-10-24 18.25
14/F-3: Extra medlemsavgift Ja 2014-10-24 18.27
14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation Ja 2014-10-24 18.34
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)
2NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
1AJOURNERING
2014-11-10 20.31
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar Nej 2014-11-18 17.53
2017-2018 Val av Medlemsansvarig
1Jan Isefalk
2017-09-04 14.48
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner Ja 2019-06-26 17.45
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Ja 2019-10-07 18.27
Antal styrelsemedlemmar Nej 2015-07-19 23.27
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.46
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer
4Medborgarinitierade beslutande f...
3Inför ett elektroniskt valsytem
2Elektroniska system för namninsa...
1Förändringar i Grundlag måste go...
-1Status quo
2016-05-26 20.15
Avslag i votering innebär status quo Nej 2015-07-30 23.16
Avsätta 3000 kr till Almedalen 2016 Ja 2016-04-26 09.32
Budget 2017 Ja 2016-12-19 19.26
Budget för kvartal 3 2018 Ja 2018-08-13 16.05
DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018 Ja 2017-11-20 13.09
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Diskussion före omröstning Ja 2015-07-30 23.03
En vecka diskussion före omröstning Nej 2017-02-12 12.04
Externt sakpolitiskt forum Nej 2016-04-08 13.18
Extraval av ledamot till styrelsen - Danny Fröberg Ja 2017-03-29 21.21
Extraval av ledamot till styrelsen - Haakon Grongstad Ja 2017-03-29 21.18
Förslag måste ha en utförare? Ja 2019-11-02 22.14
Förslag ny organisation
1Traditionell verksamhetsmodell
-1Börja använda flytande demokrati.
2019-07-07 19.01
Förslag om snabbt avslut på årsmötet Ja 2014-12-01 21.55
Förtroendeuppdrag: Regelskötare Nej 2015-07-31 11.23
Förtroendevaldas neutralitet Nej 2016-12-21 13.19
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” Nej 2015-11-19 19.05
GRAD AV RADIKALITET
1Komplement
2015-07-27 22.33
Hur mycket kapital skall avsättas för Webbshopslager?
15000:- till en produkt i taget (...
-110 000:- till två produkter i ta...
-220 000:- till 5-8 produkter med ...
-330 000:- till 4-6 produkter med ...
-4Status quo (0 kr)
2015-11-24 00.04
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019? Avstår 2019-02-04 23.41
Hur många regelskötare ska vi ha? 4 2016-04-17 19.30
Hur ofta ska styrelsen ombildas?
1Varje halvår
2015-07-21 12.54
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
1Hybrid (prop./maj.)
-1Proportionellt
-2Majoritetsprincipen
-3Status quo
2015-07-27 22.43
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen?
2Lotting från olika potter
1Prioritetsomröstning
-1Lottning
2018-03-04 20.13
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp Ja 2016-11-27 21.05
Kandidater till EU-valet 2019
2Stephen Balagadde
1Thomas Larsson
-1Raffi Avakian
2019-01-20 22.33
Kontaktpersoner Nej 2015-09-01 21.49
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor Ja 2014-12-01 22.03
Kräv stöd för att starta omröstning Nej 2017-02-12 12.01
Livslångt medemskap Nej 2018-08-19 19.55
Neutralt formulerade omröstningar Ja 2015-07-30 23.11
När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram? Ja 2016-04-24 19.09
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen"
41.2. Länsavdelningen ansvarar fö...
33.1. Länsavdelningen består av e...
22.3. Skapa lokala folkomröstningar
12. Representanter från varje DD ...
2019-12-16 18.53
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen"
1Arbetsavdelningen är samlingspla...
2019-12-16 18.40
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet"
11.1 Syftet med medlemsmötet är a...
2019-12-16 18.31
OO2020: 2. Organisation
1STATUS QUO
2019-11-28 22.29
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.15
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.19
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner Nej 2019-12-17 21.12
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare Nej 2019-12-17 21.04
OO2020: § 5 Styrelse
1(FE) Ändring: Styrelsens ledamöt...
2019-12-04 19.28
OO2020: §1 Syfte
1STATUS QUO
2019-11-28 17.09
OO2020: §2 Medlemskap
1STATUS QUO
2019-11-28 22.02
OO2020: §3 Verksamhet
1STATUS QUO
2019-11-28 22.14
OO2020: §4 Medlemsmöte
14.1 Medlemsmötet är partiets hög...
2019-12-16 18.09
Omröstningstid för ordningsfrågor 7 2014-12-01 22.07
Omröstningstiden under årsmötet 2014 ska vara minst tre dygn Ja 2014-10-05 19.37
Omval av styrelse
1Daniel Nordenström
2019-05-08 21.28
Personval Styrelsen: Ordförande
1Personen som kommer högst upp på...
2015-12-09 18.36
Personval till Kontaktpersoner
1Thomas Larsson
-1Joakim Sigvald
-2Jan Isefalk
-3Utses av Styrelsen
-4Anna Gustin
-5Thomas Jansson
-6Gunilla Ljungberg Werkelin
-7Mikael Nordfors
-8Status quo
-9Kikki Levemark
-10Christopher Dahlberg
-11Peter Hjorthammar
-12Magnus Gustavsson
-13Anders Lönnfelt
2015-09-19 11.08
Prioritering av GOV utveckling
6Mobil-app
5Gemensam utveckling av omröstnin...
4Skilj på olika typer av utfall v...
3Utveckla delegeringen
2Förbättra notifieringarna
1Automatisk import av omröstninga...
2014-11-03 20.37
Representant till initiativet Samverkan
1Daniel Nordenström
2019-08-25 08.27
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente Nej 2016-12-26 11.26
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER Ja 2016-04-17 19.00
Sakneutralitet Ja 2016-03-14 13.30
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? Ja 2019-12-30 18.24
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? Ja 2018-09-25 17.57
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Ja 2018-03-04 20.33
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? Ja 2019-11-12 20.59
Ska följande formulering återinföras i stadgarna? Ja 2015-06-16 23.08
Ska följande stadgeändringar genomföras? Ja 2015-06-17 17.49
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? Nej 2017-02-12 12.08
Ska listan med namnen på personer som loggat in i GOV vara öppen för medlemmar att se? Nej 2014-10-20 12.05
Ska mandatperioden för styrelsen ändras?
16 mån
2016-04-02 18.21
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Nej 2019-11-27 18.33
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? Nej 2019-11-15 09.36
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? Ja 2016-04-02 18.31
Ska vi använda detta som omröstningssystem för partiets interna omröstningar? Ja 2014-09-29 18.59
Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B? Avstår 2015-06-01 20.32
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? Nej 2017-01-11 13.51
Ska vi registrera partimärket? Ja 2017-06-28 20.46
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? Ja 2015-07-04 13.44
Ska vi återinföra årsmedlemskap? Ja 2018-09-28 13.00
Ska voteringar vara öppna så att alla medlemmar kan se hur andra medlemmar har röstat? Nej 2014-10-20 12.09
Skall partiet avsätta kapital för webbshop ? Ja 2015-11-09 16.56
Stadgar: §Styrelse
1Nuvarande text + Styrelsen ska b...
2015-09-02 20.22
Status quo för prioritetsomröstning Nej 2015-07-30 23.19
Styrelsen andra halvåret 2017
4Daniel Toresson
3Thomas Larsson
2Danny Fröberg
1Haakon Grongstad
-1Johnny Berlic
2017-06-15 15.49
Styrelsens mandat Ja 2015-11-15 18.28
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen?
1Thomas Larsson
-1Magnus Gustavsson
-2Sebastian Näslund
-3Christopher Dahlberg
-4Joakim Sigvald
-5Anders Lönnfält
2015-07-18 19.00
Tillfälligt stoppa delegering Ja 2015-08-09 20.53
Tre-Demokrat-Regeln Nej 2015-10-05 15.04
Uppdragsdefinition Nej 2015-10-07 17.41
Uppdragsdefinitioner Nej 2015-10-07 09.46
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
1Demokratisera EU!
2019-02-17 21.09
Val av 3 Moderatorer
3Peter Hjorthammar
2Kikki Levemark
1Thimmy Bågfelt
2019-12-04 19.00
Val av 3 Regelskötare
2Jesper Ek
1Kikki Levemark
2019-09-17 19.07
Val av 3 Valförrättare
1Nils Sjöqvist
2019-12-04 19.56
Val av 3 valförrättare
2Thomas Larsson
1Styrelsen
-1Marcus Hyvönen
2017-02-06 21.54
Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
1Status quo
2017-12-16 21.30
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019
1Maneka Helleberg
2019-01-01 22.14
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
2Thimmy Bagfelt
1Thomas Larsson
-1Mikael Nordfors
2019-12-16 15.54
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018
1Axel Tingman
2018-06-18 19.00
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019
2Daniel Nordenström
1Jonas Liljegren
-1Mikael Nordfors
2019-06-18 21.59
Val av Talespersoner Avstår 2016-12-29 01.03
Val av Valförättare
2Anders Ek
1Jonas Liljegren
-1Marcus Hyvönen
2017-03-17 16.20
Val av Valförättare
1Styrelsen
-1Mikael Nordfors
-2Joakim Sigvald
-3Status Quo
2018-08-26 15.00
Val av medlemsansvariga
2Nils Sjöqvist
1Thomas Larsson
-1Status Quo
-2Carl Hashmi
2018-08-26 15.02
Val av medlemsavgift 1200 2018-08-19 20.00
Val av moderatorer
3Peter Hjorthammar
2Kikki Levemark
1Thomas Larsson
-1Magnus Gustavsson
-2Joakim Sigvald
2017-01-04 19.12
Val av nya moderatorer
2Nils Sjöqvist
1Thomas Larsson
-1Joakim Sigvald
2019-02-24 20.32
Val av styrelse
9Robert Wensman
8Thomas Larsson
7Jonas Liljegren
6Ola Andersson
5Zeke Tastas
4Lotte Johansson
3Bo Wennström
2Joakim Sigvald
1Mats Goldberg
-1Markus Blomberg
-2Lennart Hedman
-3Christopher ”Dalle” Dahlberg
2014-12-27 11.33
Val av styrelseledamöter andra halvåret 2016
1Thomas Larsson
-1Gunilla Ljungberg Werkelin
-2Jan Isefalk
-3Martin Eriksson
-4Lasse Malmsjö
-5Jesper Ek
-6Sebastian Näslund
-7Peter Hjorthammar
-8Joakim Sigvald
-9Kikki Levemark
-10Jonas Liljegren
-11Hedy Mahmoudi
2016-06-15 18.34
Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017
1Thomas Larsson
-1Joakim Sigvald
-2Jesper Ek
-3Anders Lönnfält
2016-12-21 09.49
Val av talespersoner
4Jennifer Black
3Thomas Larsson
2Per Norbäck
1Hedy Mahmoudi
2014-12-22 17.40
Val av två partisekreterare
3Jennifer Black
2Bo Wennström
1Thomas Larsson
2014-12-20 11.39
Val till Regelskötare
-1Status quo
-2Joakim Sigvald
-3Jesper Ek
-4Magnus Gustavsson
2015-08-15 11.11
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
3Namninsamlingar via internet ska...
2Alla folkomröstningar ska vara b...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
-1Driv en kampanj mot Politisk Kor...
2016-04-27 10.33
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
2T-shirts orange
1Klistermärken till registrerings...
-1Klistermärke rund 13cm. DD-Blomm...
-2Tygkasse orange med tryck
-3Kaffemugg vit "Rör om rör rätt"
-4Pläd/Filt med DD-tryck
-5Påsklämmor med DD-logo
-6Badlakan med DD-logo
-7Nyckelband orange med tryck
-8Sadelskydd cykel med DD-tryck
-9Isskrapa med DD-logo
-10Disktrasa med fyndigt budskap + ...
2015-11-24 00.13
Välkomstpaket till nya medlemmar Nej 2016-12-17 15.59
test Ja 2017-11-16 20.10
Ändra medlemsavgift till 100kr/år Ja 2019-10-17 17.47
Ändra regel om omröstningsfrågas formulering Nej 2017-02-12 11.47
Ändra regel om omröstningstråd Nej 2017-02-12 11.42
Ändra regel om prioritetsomröstningar Nej 2017-02-12 11.57
Ändring av stadgarna om firmatecknare Ja 2015-11-01 17.28
Återaktivera delegering i Gov Nej 2017-01-29 20.13
Återkommande stormöte med arbetsgrupper Ja 2016-05-05 20.49

π