Delegat: Johan Palmaer

Ja till Direktdemokrati!

Jag vill att Sverige blir mer demokratiskt; genom direktdemokrati.
Alla måste få möjlighet att göra sin röst hörd!

Jag stödjer och driver helst sådana sakfrågor eller förslag som har förutsättningar att få stöd av en majoritet. Innebär att jag är beredd att lyssna mycket samt kompromissa.

Delegander: 1

Lagda röster

Omröstning asc Röst datum
Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande? Nej 2016-03-16 18.00
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? Nej 2015-10-04 23.20
00/H: Ska vi ha moderatorer? Ja 2014-11-27 02.29
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare Ja 2014-11-28 20.59
00/I-2: Val av tre mötesledare
2Peter Iwanek
1Yvonne A-Pettersson
2014-11-28 21.02
00/L: Ska vi ta bort kravet? Ja 2014-12-17 21.59
10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna? Ja 2014-11-06 20.40
11-1: Ansvarsfrihet för interimstyrelsen Ja 2014-10-24 18.39
11-2: Ansvarsfrihet för ordinarie styrelse Ja 2014-10-24 18.41
13/A-1: Styrelse? Ja 2014-10-24 16.28
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? 7 2014-10-24 16.31
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse Nej 2014-10-24 16.36
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper Nej 2014-10-24 16.38
13/B-1: Partiledare Nej 2014-10-24 16.43
13/B-2: Antal partiledare 2 2014-10-24 16.46
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare Ja 2014-10-24 16.48
13/B-4: Antal talespersoner 2 2014-10-24 16.50
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas?
5Talespersonerna
4Partiombud
3Partiordförandena
2Partiledarna
1Språkrören
-1Ombud
-2FOLKE
-3Folkets röster
2014-10-24 17.03
13/B-6: Partisekreterare Ja 2014-10-24 16.56
13/B-7: Antal partisekreterare 1 2014-10-24 16.59
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare?
2Styrelsen
1Årsmötet
2014-10-24 17.09
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: Nej 2014-11-30 19.43
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? 3 2014-11-30 19.46
13/D: Sekretess Avstår 2014-10-24 18.43
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av?
1Av gruppen själv
2014-11-30 19.54
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? Ja 2014-11-30 19.58
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? Ja 2014-11-30 20.00
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? Nej 2014-11-30 20.02
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? Nej 2014-11-30 20.03
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? Ja 2014-11-30 20.04
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna Ja 2014-10-24 18.49
13/G: Valberedning Ja 2014-10-24 18.51
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? Ja 2014-11-30 19.48
13/e-2 Anser du att styrelsen ska kunna välja mellan att själv kontrollera en fråga eller lägga ut den på den arbetsgrupp som logiskt äger frågan ? Ja 2014-11-30 19.50
14/A: Sakneutralitet
2Förslag B
1Inget av dessa
-1Förslag A
2014-10-24 17.24
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? Ja 2014-10-24 17.30
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 33 2014-10-24 17.31
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen?
2Flytande demokrati
1Direkt demokrati
-1Inget av dessa
2014-10-24 17.34
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting Nej 2014-10-24 17.38
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 33 2014-10-24 17.39
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor Ja 2014-10-24 17.57
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad Ja 2014-10-24 18.06
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 7 2014-10-24 18.04
14/C-4: Styrelsemakt Ja 2014-10-24 18.08
14/C-5: Arbetsgruppsmakt Ja 2014-10-24 18.09
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? 51 2014-11-30 20.07
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? 1 2014-11-30 20.09
14/E-1: Arbetsro
22
11
-13
2014-10-24 18.16
14/E-2: Realism i omröstningarna Ja 2014-10-24 18.18
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? Ja 2014-10-24 18.20
14/F-1: Ändring av medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.21
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 50 2014-10-24 18.25
14/F-3: Extra medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.27
14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation Ja 2014-10-24 18.34
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)
2BORDLÄGGA
1NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
-1AJOURNERING
-2AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
2014-11-10 20.31
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar Nej 2014-11-18 17.53
2017-2018 Val av Medlemsansvarig
1Status quo
2017-09-04 14.48
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Ja 2019-10-07 18.27
Antal styrelsemedlemmar Nej 2015-07-19 23.27
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.46
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer
4Inför ett elektroniskt valsytem
3Medborgarinitierade beslutande f...
2Folket ska kunna tvinga regering...
1Förändringar i Grundlag måste go...
-1Elektroniska system för namninsa...
2016-05-26 20.15
Avslag i votering innebär status quo Nej 2015-07-30 23.16
Avsätta 3000 kr till Almedalen 2016 Ja 2016-04-26 09.32
Budget 2017 Ja 2016-12-19 19.26
Budget för kvartal 3 2018 Ja 2018-08-13 16.05
DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018 Nej 2017-11-20 13.09
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Diskussion före omröstning Ja 2015-07-30 23.03
En vecka diskussion före omröstning Avstår 2017-02-12 12.04
Externt sakpolitiskt forum Nej 2016-04-08 13.18
Extraval av ledamot till styrelsen - Danny Fröberg Avstår 2017-03-29 21.21
Extraval av ledamot till styrelsen - Haakon Grongstad Avstår 2017-03-29 21.18
Förslag måste ha en utförare? Ja 2019-11-02 22.14
Förslag ny organisation
4Traditionell verksamhetsmodell
3Förminska för att effektivisera
2DD light – blandning av medlemss...
1Blandmodellen (Thomas Larssons f...
-1Börja använda flytande demokrati.
2019-07-07 19.01
Förslag om snabbt avslut på årsmötet Ja 2014-12-01 21.55
Förtroendeuppdrag: Regelskötare Nej 2015-07-31 11.23
Förtroendevaldas neutralitet Ja 2016-12-21 13.19
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” Ja 2015-11-19 19.05
GOV i kommunpolitiken Ja 2016-04-25 19.39
GRAD AV RADIKALITET
2Flytande demokrati
1Komplement
-1Status quo
-2Ersätta
-3Meningslös omröstning
2015-07-27 22.33
Hur lång ska omröstningstiden vara för tidsbegränsade omröstningar? 365 2015-09-06 19.39
Hur många regelskötare ska vi ha? 2 2016-04-17 19.30
Hur ofta ska styrelsen ombildas?
3Varje halvår
2Varje kvartal
1Varje år
-1Varannan vecka
-2Varje månad
-3Varje vecka
-4Varje dag
2015-07-21 12.54
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
3Hybrid (prop./maj.)
2Proportionellt
1Majoritetsprincipen
-1Status quo
2015-07-27 22.43
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen?
1Prioritetsomröstning
-1Lotting från olika potter
-2Lottning
2018-03-04 20.13
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp Ja 2016-11-27 21.05
Kandidater till EU-valet 2019
1Thomas Larsson
2019-01-20 22.33
Kontaktpersoner Nej 2015-09-01 21.49
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor Ja 2014-12-01 22.03
Kräv stöd för att starta omröstning Nej 2017-02-12 12.01
Livslångt medemskap Ja 2018-08-19 19.55
Neutralt formulerade omröstningar Ja 2015-07-30 23.11
När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram? Ja 2016-04-24 19.09
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen"
11.2. Länsavdelningen ansvarar fö...
2019-12-16 18.53
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen"
1Arbetsavdelningen är samlingspla...
2019-12-16 18.40
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet"
11.1 Syftet med medlemsmötet är a...
2019-12-16 18.31
OO2020: 2. Organisation
1STATUS QUO
2019-11-28 22.29
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)
2(NyDD) Status Quo
1(FE) d) Styrelsens ska på ett ef...
-1b) En medlem kan när som helst b...
-2a) Styrelsen har skyldighet att ...
-3(FE) f) Styrelsen kan tillsätta ...
-4(FE) e) Styrelsen fattar beslut ...
2019-12-04 19.15
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.19
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner Nej 2019-12-17 21.12
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare Nej 2019-12-17 21.04
OO2020: § 5 Styrelse
2(FE) Ändring: Styrelsens ledamöt...
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.28
OO2020: §1 Syfte
1STATUS QUO
-1(FD) 1.2 Ändring
-2FDO 1.1 Ändring
2019-11-28 17.09
OO2020: §2 Medlemskap
1STATUS QUO
-1(FDO) Tillägg 3
-2(FDO) Tillägg 2
-3(FDO) Tillägg 1
-4(FDO)2.3 Ändring
-5(FDO) 2.1 Ändring
2019-11-28 22.02
OO2020: §3 Verksamhet
1STATUS QUO
-1(FDO)3.1 Ändring
-2(FDO)3.2 Ändring
-3(FDO)3.5 Ändring
-4(FDO) Tillägg 1
-5(FDO) Tillägg 2
-6(FDO) Tillägg 3
2019-11-28 22.14
OO2020: §4 Medlemsmöte
14.1 Medlemsmötet är partiets hög...
2019-12-16 18.09
Omröstningstid för ordningsfrågor 7 2014-12-01 22.07
Personval Styrelsen: Ordförande
2Styrelsen väljer självt
1Personen som kommer högst upp på...
-1Status quo
-2Peter Hjorthammar
-3Torsten Lindholm
-4Magnus Gustavsson
-5Anna Gustin
2015-12-09 18.36
Personval Styrelsen: Vice Ordförande
2Styrelsen väljer självt
1Personen som kommer näst högst u...
-1Satus quo
-2Peter Hjorthammar
-3Jonas Liljegren
-4Christopher Dahlberg
2015-12-09 18.43
Personval till Kontaktpersoner
4Thomas Larsson
3Peter Hjorthammar
2Jan Isefalk
1Magnus Gustavsson
2015-09-19 11.08
Prioritering av GOV utveckling
7Utveckla delegeringen
6Tidsbegränsa delegering och röst
5Kategorisering / taggning
4Automatisk import av omröstninga...
3Kommentarer och diskussioner
2Förbättra notifieringarna
1Skilj på olika typer av utfall v...
-1Mobil-app
-2Signera resultat av omröstning
-3Möjlighet att stryka alternativ ...
-4Anonymt förslagsställande
2014-11-03 20.37
Reglera förtroendeuppdrag Medlemsansvarig Avstår 2017-01-02 09.28
SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR? Ja 2016-04-08 13.31
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente Nej 2016-12-26 11.26
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER Ja 2016-04-17 19.00
Sakneutralitet Avstår 2016-03-14 13.30
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? Ja 2019-12-30 18.24
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Nej 2018-03-04 20.33
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? Nej 2017-02-12 12.08
Ska mandatperioden för styrelsen ändras?
26 mån
112 mån
-13 mån (Status quo)
2016-04-02 18.21
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Nej 2019-11-27 18.33
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? Nej 2019-11-15 09.36
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? Ja 2016-04-02 18.31
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? Nej 2017-01-11 13.51
Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare? Avstår 2017-01-11 14.07
Ska vi registrera partimärket? Ja 2017-06-28 20.46
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? Ja 2015-07-04 13.44
Skall partiet avsätta kapital för webbshop ? Nej 2015-11-09 16.56
Stadgar: §Medlemskap
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.14
Stadgar: §Medlemsmöte
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.19
Stadgar: §Stadgar och Reglemente
1Nuvarande text med demokratiskt ...
2015-09-02 20.25
Stadgar: §Styrelse
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.22
Stadgar: §Syfte
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.11
Stadgar: §Upplösning
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.26
Stadgar: §Verksamhet
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.17
Status quo för prioritetsomröstning Ja 2015-07-30 23.19
Styrelsens mandat Nej 2015-11-15 18.28
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen?
15Johan Palmaer
14Thomas Larsson
13Jan Isefalk
12Hedy Mahmoudi
11Jonas Liljegren
10Jesper Ek
9Joakim Sigvald
8Christopher Dahlberg
7Magnus Gustavsson
6Rickard Ledin
5Sebastian Näslund
4Kikki Levemark
3Anders Lönnfält
2Gunilla Ljungberg Werkelin
1Peter Hjorthammar
-1Alla medlemmar i partiet
-2Thomas Jansson
-3Adam Duracz
-4Joackim Ohlsson
-5Lasse Malmsjö
2015-07-18 19.00
Test: How many christmas cookies should be distributed per person Avstår 2014-11-30 17.06
Tillfälligt stoppa delegering Ja 2015-08-09 20.53
Tre-Demokrat-Regeln Nej 2015-10-05 15.04
Uppdragsdefinition Nej 2015-10-07 17.41
Uppdragsdefinitioner Nej 2015-10-07 09.46
Val av 3 Moderatorer
4Kikki Levemark
3Magnus Gustavsson
2Peter Hjorthammar
1Anders Lönnfält
2019-12-04 19.00
Val av 3 Regelskötare
3Jesper Ek
2Kikki Levemark
1Nils Sjöqvist
2019-09-17 19.07
Val av 3 Valförrättare
2Nils Sjöqvist
1Jesper Ek
2019-12-04 19.56
Val av 3 valförrättare
1Thomas Larsson
-1Styrelsen
2017-02-06 21.54
Val av Regelskötare
1Status quo
2017-09-06 12.49
Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
1Status quo
2017-12-16 21.30
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019
3Thomas Larsson
2Jonas Liljegren
1Jenny Rydhammer
-1Thomas Stjernquist
-2Johnny Berlic
-3Oscar Dahlström
-4Axel Tingman
-5Marcel Hermansson
-6Carl Hashmi
2019-01-01 22.14
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
1Thomas Larsson
-1Mikael Nordfors
2019-12-16 15.54
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018
2Thomas Larsson
1Jonas Liljegren
-1Peter Hjorthammar
-2Jan Isefalk
2018-06-18 19.00
Val av Talespersoner
3Thomas Larsson
2Hedy Mahmoudi
1Joakim Sigvald
-1Anders Lönnfält
-2Peter Hjorthammar
2016-12-29 01.03
Val av Valförättare
2Thomas Larsson
1Jonas Liljegren
-1Marcus Hyvönen
-2Anders Ek
2017-03-17 16.20
Val av Valförättare
1Status Quo
2018-08-26 15.00
Val av medlemsansvariga
1Status Quo
2018-08-26 15.02
Val av medlemsavgift 0 2018-08-19 20.00
Val av moderatorer
3Kikki Levemark
2Joakim Sigvald
1Thomas Larsson
-1Magnus Gustavsson
-2Peter Hjorthammar
2017-01-04 19.12
Val av ny kassör
2Anders Lönnfält
1Peter Iwanek
2015-10-08 20.38
Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017
5Thomas Larsson
4Hedy Mahmoudi
3Magnus Gustavsson
2Jesper Ek
1Jan Isefalk
-1Peter Hjorthammar
-2Anders Lönnfält
-3Kikki Levemark
-4Gunilla Ljungberg Werkelin
2016-12-21 09.49
Val av talespersoner
1Jennifer Black
2014-12-22 17.40
Val av två partisekreterare
1Peter Iwanek
2014-12-20 11.39
Val till Regelskötare
3Status quo
2Magnus Gustavsson
1Joakim Sigvald
-1Jesper Ek
-2Sebastian Näslund
2015-08-15 11.11
Verksamhetsplan 2016-2018 Ja 2016-06-07 18.43
Vilka av dessa stadgeförslag föredrar du?
2Alternativ C
1Alternativ B
-1Alternativ A
-2Alternativ D
2015-05-25 11.19
Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform?
8Inför ett elektroniskt valsystem
7Inrätta en Konstitutionsdomstol ...
6Initiativrätt på nationell nivå
5Låt folket bestämma skatteuttage...
4Förändringar i Grundlag måste go...
3Folket ska kunna tvinga regering...
2medborgarinitierade beslutande f...
1Utvecklat system för e-petitioner
2016-04-27 09.54
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
-1Status quo
-2Driv en kampanj mot Politisk Kor...
-3Inga
-4Ekonomisk demokrati - staten ska...
-5Skapa en sjukvård styrd av medbo...
-6Politikerpensioner bör begränsas...
-7Mindre EU-överstatlighet
-8Hårdare reglering av lobbyism, m...
2016-04-27 10.33
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
8Vid tröja med stort logotyp på m...
7T-shirts orange
6Pennor med DD tryck!
5Badlakan med DD-logo
4Klistermärke rund 13cm. DD-Blomm...
3Nyckelband orange med tryck
2Isskrapa med DD-logo
1Allt som finns en efterfrågan på...
-1Klistermärken till registrerings...
-2Påsklämmor med DD-logo
-3Sadelskydd cykel med DD-tryck
-4Pläd/Filt med DD-tryck
-5Tygkasse orange med tryck
-6Kaffemugg vit "Rör om rör rätt"
-7Disktrasa med fyndigt budskap + ...
2015-11-24 00.13
Välkomstpaket till nya medlemmar Ja 2016-12-17 15.59
Ändra medlemsavgift till 100kr/år Ja 2019-10-17 17.47
Ändra regel om omröstningstråd Ja 2017-02-12 11.42
Ändra regel om prioritetsomröstningar Nej 2017-02-12 11.57
Ändring av stadgarna om firmatecknare Nej 2015-11-01 17.28
Åsikt Ja 2016-12-31 19.46
Åsikt Avstår 2016-12-31 19.50
Åsikt Avstår 2016-12-31 19.49
Åsikt Avstår 2016-12-31 19.47
Åsikt Avstår 2016-12-31 19.48
Återaktivera delegering i Gov Nej 2017-01-29 20.13
Återkommande stormöte med arbetsgrupper Ja 2016-05-05 20.49

π