14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation

Den här omröstningen avslutades 2014-11-07 19.15.
Kan årsmötet acceptera följande avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation?

———————————————————


Områden som regleras av detta avtal:

1 – Hanteringen av ekonomin

2 – Rätten att teckna vallistor för kommun och landsting

3 – Gemensamma stadgar

4 – Gemensamma principer för verksamheten

ORGANISATION

§ Enligt DDs organisation skall det finns två olika statuslägen för av lokalorganisationer

1 – Lokalgrupp

2 – Lokalavdelniing

§ Skillnaden är att en lokalgrupp inte behöver var en registrerad förening. Det kan vara en en provisorisk grupp  som är i uppstartsstadiet. En sådan uppstartsgrupp behöver inte ha ett visst antal medlemmar och heller inte ta på sig annat ansvar än vad som anges under “Kriterier för lokalgrupp

§ För att starta och driva en lokalavdelning krävs att en egen registrerad förening med stadgar, styrelse och redovisningssanvar enligt detta avtal.

§ Våra medlemmar ansluts via lokalavdelningarna och de blir automatiskt medlemmar i riksorganisationen. I de kommuner och län där det inte finns lokalavdelningar kan en enskild bli medlem i riksavdelningen.

KRITERIER OCH ANSVAR FÖR LOKALGRUPPER OCH LOKALAVDELNINGAR

För att gruppen ska godkännas skall: § Minst tre personer bosatta i området var och en för sig meddela att de vill starta en lokalavdelning samt ange namnet vem de vill ha som kontaktperson.

§ Gruppens ansvar:

1. Följa Direktdemokraterna Riks stadgar och principprogram

2. Bestå av minst tre aktiva medlemmar

3. Vara öppen för alla DD-medlemmar

4. Ha en utsedd kontaktperson

5. Ha minst 10 lokala aktiviteter per år med minst 3 deltagare

§ Kontaktpersonens ansvar:

1. Deltaga i nationella koordinationsmöten (via röstchatt) minst var tredje månad

2. Rapportera verksamhetsberättelse senast i februari för föregående år.

EKONOMI

§ Lokalavdelningen är en fristående ideell förening med eget organisationsnummer, firmatecknare,och styrelse.

§ Lokalavdelningen ansvarar för sin egen ekonomi och har egen kassör.

§ Lokalavdelningen förbinder sig att betala minst 20% av inkomster från eventuellt partistöd, till riksorganisationen.

§ Fråga om medlemsavgifter avgörs av röstning på årsmötet. Beslutet kommer att skrivas in i detta avtal.

RÄTTEN ATT TECKNA VALLISTOR

§ Riksorganisationen ger lokalavdelningen friheten att utse ett ombud som ges rätten att teckna kandidater till vallistor för val till kommunfullmäktige i lokalavdelningens kommun.

§ Ombud med rätt att teckna kandidater till Landstingsfullmäktige skall utses gemensamt av de lokalavdelningar som ingår i respektive landsting.

§ Det av lokalföreningen utsedda ombudet, skall föras upp på Direktdemokraternas gemensamma lista med ombud som har rätt att teckna kandidater. Listan inlämnas av riksorganisationen till valmyndigheten.

§ För att ändra ombud på listan krävs styrelseprotokoll från berörda lokalavdelningar.

GEMENSAMMA STADGAR

Lokalavdelningen förbinder sig att inkludera nedan angivna stadgar i lokalföreningens stadgar:

§1 Syfte och ändamål

Direktdemokraterna ska via politiskt arbete verka för ökad direktdemokrati i samhället.

§2 Medlemskap

Denna fråga kommer att beslutas genom omröstning på årsmötet. Beslutet kommer att skrivas in i detta avtal

Förslag: Medlemskap fås genom medlemskap i riksorganisationen och leder automatiskt till medlemskap i lokalavdelningen.

Som medlem i lokalpartiet kan den antas som är svensk medborgare eller äger rösträtt i svenska kommunala/regionala val.

§3 Medlemsmöte

Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar äger rösträtt vid medlemsmötet. Medlemsmöte sker kontinuerligt via automatiserade omröstningssystem som alla medlemmar har tillgång till. Beslut fattas med enkel majoritet och tillåten ombudsröstning om inte annat överenskommits.

§4 Lokal eller regional styrelse

Styrelsen väljs av medlemmarna och anses befullmäktigad tills ny styrelse valts. Medlemsmötet kan när som helst välja att avsätta hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter. Styrelsen tecknar partiets firma och kan delegera uppgiften inom sig.

§5 Utträde och uteslutning

Medlem kan när som helst utträda ur föreningen. Styrelsen kan fatta beslut om tillfällig avstängning av medlem som handlar i strid med partiets intressen. Avstängningen är giltig tills medlemsmötet fattat beslut om uteslutning.

§6 Lokal stadgeändring

Lokala stadgar kan ändras om en enkel majoritet av medlemmarna så tycker vid två medlemsmöten med minst 12 månader emellan. Alternativt kan stadgar ändras omedelbart med två tredjedels majoritet. Ändringen

§7 Upplösning

Partiföreningen anses upplöst om medlemstalet understiger tre.

————————————————————–

Representant för riksföreningen

————————————————————–

Firmatecknare/representant för lokalavdelningen
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-10-24 18.34
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 61 (19.6%)
Direkta röster 52 (16.7%)
Ja32 (10.3%)
Avstår17 (5.5%)
Nej12 (3.9%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

27.3%12 Nej 17 Avstår 72.7%32 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Magnus Gustavsson
Thomas Larsson
Johan Palmaer

π