17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar

Den här omröstningen avslutades 2014-12-02 18.19.

Ska vi använda nedan beskrivna direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar för partiet Direktdemokraterna?

Processbeskrivning:

1) Medlemmarna lämnar in fullständiga stadgeförslag som ställs mot varandra i en prioritetsomröstning
2) Det vinnande alternativet används som mall för ett sammanjämkat stadgeförslag
3) Utifrån övriga högt rankade alternativ tas ett antal omröstningar fram om detaljer där medlemmarna är oense
4) En grupp av valförrättare utses för att med hjälp av punkt 2 och 3 sätta samman ett sammanjämkat stadgeförslag som, om det vinner bifall enligt nu gällande regler för stadgeändring, ersätter nu gällande stadgar
5) Medan ovan beskrivna stadgeprocess pågår utses en stadgegeneral som får i uppdrag att justera nu gällande stadgar utifrån de omröstningar som genomförts under årsmötet
6) Stadgegeneralens stadgeförslag läggs upp för votering och ersätter nu gällande stadgar om det vinner bifall enligt nu gällande regler för stadgeändring
7) En ny styrelse utses utifrån stadgegeneralens stadgeförslag om det vinner bifall, annars utifrån nuvarande stadgar
8) När voteringen om valförrättarnas stadgeförslag är avslutad anses denna process slutförd och under processen gällande titlar, mandat och befogenheter återtas.
9) Medan denna stadgeprocess pågår får inga andra stadgeförslag tas upp för omröstning än de som processen föreskriver

Följande omröstningar läggs upp om och när detta förslag vinner bifall:

1) En medianomröstning för att bestämma senaste datum för inlämnade stadgeförslag – stadgeförslag lämnas i var sin tråd i forumet, under en ny underavdelning som skapas för ändamålet (av nuvarande valförrättare eller annan forumadministratör)
2) En medianomröstning för att bestämma antalet valförrättare under stadgeprocessen
3) En prioritetsomröstning för att utse valförrättarna under stadgeprocessen, där kandidater nominerar sig själva
4) En prioritetsomröstning för att utse stadgegeneralen, där kandidater nominerar sig själva
5) En votering om stadgegeneralens stadgeförslag, när detta är redo för omröstning
6) Tillsättande av ny styrelse enligt gällande stadgar, efter att stadgegeneralens förslag vunnit bifall eller fått avslag
7) En prioritetsomröstning mellan inlämnade förslag som valförrättarna administrerar, efter att senaste datum för inlämnade förslag har passerats
8) Ett antal voteringar och/eller prioritetsomröstningar, som valförrättarna formulerar, angående enskilda detaljer i stadgeförslagen där medlemmarna är oense
9) En votering om valförrättarnas stadgeförslag, efter att detta är redo för omröstning och en ny styrelse har tillsatts

Stadgegeneralens uppdrag:

Skapa ett sammanjämkat förslag utifrån nuvarande stadgar och de omröstningar som genomförts under årsmötet, samt lägga upp detta för votering (detta förslag ställs då mot nuvarande stadgar)

Valförrättarnas uppdrag:

1) Administrera prioritetsomröstningen mellan inlämnade förslag till stadgar
2) Lägga upp ett antal omröstningar för att utröna hur medlemmarna ställer sig till detaljer i de olika stadgeförslagen, efter att prioritetsomröstningen mellan dem har avslutats
3) Skapa ett sammanjämkat stadgeförslag som ska spegla medlemmarnas vilja i största möjliga mån utifrån resultaten i prioritetsomröstningen och detaljomröstningarna, samtidigt som det ska bilda en fungerande helhet och inte vara överkomplicerat
4) Lägga upp det sammanjämkade stadgeförslaget för votering (detta förslag ställs då mot stadgegeneralens bifallna förslag eller nuvarande stadgar)
5) Om det sammanjämkade förslaget får avslag, lägga upp det vinnande förslaget från medlemmarna för votering (detta förslag ställs då mot stadgegeneralens bifallna förslag eller nuvarande stadgar)

Område DD Riks
Skapat av 10024
2014-11-18 17.53
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 53 (17.0%)
Direkta röster 50 (16.0%)
Ja7 (2.2%)
Avstår23 (7.4%)
Nej23 (7.4%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

76.7%23 Nej 23 Avstår 23.3%7 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π