FLYTTA STYRELSENS BEFOGENHETER TILL STADGARNA

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.22.
Rösta på följande alternativ om du anser att: Styrelsens befogenheter, allt under §4 Styrelsen förutom 4.6 angående stormöte med arbetsgrupper, i reglementet bör förflyttas till stadgarna. Stadga § 5 Styrelsen kommer få följande utformning vid bifall: " 5.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet. b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om. 5.2 Samordnar aktiviteter från arbetsgrupper och medlemmar 5.3 Hanterar avtal, ekonomi och tillgångar a) Styrelsen ska inför varje nytt år lägga ett budgetförslag och en verksamhetsplan som ska godkännas av medlemsmötet. b) Utgifter som överstiger 10 % av det beslutade budgetförslaget skall godkännas av medlemsmötet. c) Styrelsen ansvarar för kontakt med myndigheter. d) Styrelsen tecknar avtal med lokala partiföreningar om teckningsrätt till vallistor och medlemsavgifter. 5.4 Ser till att kommunikation med medlemmar och omvärld fungerar tillfredsställande a) Styrelsen har skyldighet att vid varje styrelsemöte avge ett mötesprotokoll som är tillgängligt för medlemmar. b) Varje styrelse ska avge sin verksamhetsberättelse vid mandatperiodens slut. c) Styrelsen har ett ansvar att det ges en korrekt och positiv bild av partiet, samt att partiet är transparent. 5.5 Arbetssätt och tillsättning a) Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. b) Styrelsen skall bestå av mellan två och 15 ledamöter, en suppleant samt en kassör. c) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period. d) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning. e) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete. f) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet. "
Omröstning Stadgar: §Styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2016-12-26 12.09
Röstberättigade312
Röster 5 (1.6%)
Direkta röster 5 (1.6%)
Plats 4 since 2016-12-26 12.13
First place 0 (0.0%)
Promoting 0 (0.0%)
Neutral 5 (1.6%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Nuvarande text + Styrelsen ska b...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Nuvarande text + Styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter. Thomas Larsson 
2 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Bo Wennström Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
3 RÖSTA HÄR: Flytta styrelsens Befogenheter
4 FLYTTA STYRELSENS BEFOGENHETER TILL STADGARNA

History

2016-12-26 12.09Lagd 3
2016-12-26 12.13Lagd 4

π